Welkom

Pyjamadag 2017 [Terug naar gallerij]

Beste ouders,
Het doet ons plezier dat u even een kijkje komt nemen op onze website. Ons hele schoolteam zet zich dagelijks in om uw kind optimaal te begeleiden. Terecht verwacht u van onze school goed onderwijs, een respectvolle omgeving en een pluralistisch geïnspireerde opvoeding.

Ons doel is leerlingen optimale ontwikkelingskansen bieden en ze begeleiden zodat zij kunnen opgroeien tot gelukkige, zelfstandige, verdraagzame, creatieve, positief kritische jongeren. Hoe wij dat doen, wordt bepaald door het pedagogisch project van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (PPGO!). Het PPGO! heeft een pluralistische grondslag. Het beantwoordt aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en vooral aan het Verdrag over de rechten van het kind.
Het PPGO! beschrijft de grondbeginselen, de waarden en de algemene doelstellingen van het GO! Het vormt de grondslag voor het pedagogisch handelen. Dat doet het door een referentiekader te bieden waarbinnen het handelen vorm krijgt en waaraan het kan worden afgetoetst, maar tegelijk en meer verregaand wil het ook een dynamiserende richtingwijzer zijn om het handelen te inspireren.
Om onze doelstellingen te bereiken, stemmen wij onze beleidsvisie af op ons pedagogisch project.
De scholen van het GO! zijn democratisch. Alle belanghebbenden moeten zich uitgenodigd voelen om betrokken te zijn bij het beleid en bij de uitvoering van de beleidsbeslissingen. Wij trachten dat in de hand te werken door te informeren, te co├Ârdineren en inspraak te geven. Dit zijn drie fundamentele begrippen in de beleidsvisie van het GO! in het algemeen en van onze school in het bijzonder.

We danken u alvast voor het vertrouwen dat u in onze school stelt.